Algemene Voorwaarden van Quello Internet Business.

Gedeponeerd op 5 januari 2006 onder handelsregisternummer: 20103073 bij de Kamer van Koophandel West Brabant.

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Quello Internet Business, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Quello Internet Business deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Quello Internet Business schriftelijk bevestigd worden.

Quello Internet Business is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van Quello Internet Business op URL www.quello.nl/voorwaarden.html

Naar pagina index

ARTIKEL 2 OFFERTES

Quello Internet Business hanteert voor zijn hosting diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de Quello Internet Business website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan.

Voor alle andere geleverde diensten hanteert Quello Internet Business een systeem van "uurbesteding" en van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in beslag zal nemen. Per opdracht zal Quello Internet Business telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen het aantal uren ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd.

In geval van het product Quello Site (hosting en Quello CMS) is er sprake van een compleet pakket. Indien er van het standaardpakket wordt afgeweken treed het systeem van “uurbesteding” in werking. Daarnaast kan Quello Site worden uitgebreid met elk hostingpakket dat gewenst is.

De offertes van Quello Internet Business gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

Naar pagina index

ARTIKEL 3 LEVERINGEN

Quello Internet Business zal de overeenkomst naar beste inzicht en kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Quello Internet Business het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quello Internet Business zegt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Quello Internet Business worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Quello Internet Business zijn verstrekt, heeft Quello Internet Business het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Quello Internet Business niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door Quello Internet Business aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of geïnstalleerd op server van de klant. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na levering aan Quello Internet Business gemeld worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Quello Internet Business indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door Quello Internet Business zonder dat Quello Internet Business daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Naar pagina index

 

ARTIKEL 4 DUUR EN BEEINDIGING

Quello Internet Business kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Quello Internet Business niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Quello Internet Business heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Indien de klant de levering van de dienst wenst te beëindigen dient een schriftelijke opzegging Quello Internet Business te bereiken 30 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode. 

Alle diensten van Quello Internet Business, met uitzondering van geregistreerde domeinnamen, worden steeds stilzwijgend verlengd.

Geregistreerde domeinnamen worden automatisch verlengd op de vervaldag van registratie. Indien de registratie beeindigt moet worden dient de klant minimaal 30 dagen voor de vervaldatum Quello Internet Business hiervan op de hoogte stellen.

Indien de registrerende instantie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan Quello Internet Business.

Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de beëindiging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures.

Naar pagina index

ARTIKEL 5 EIGENDOMSRECHT

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Quello Internet Business zich de rechten en bevoegdheden voor die Quello Internet Business toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Quello Internet Business verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, prototypes, grafische voorstellingen, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Quello Internet Business worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Quello Internet Business behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Quello Internet Business of de derde van wie Quello Internet Business vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software en in het bijzonder Quello CMS. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Quello Internet Business nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door Quello Internet Business beschikbaar gestelde hardware, of bij Quello Internet Business ondergebrachte hardware.

Naar pagina index

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

Quello Internet Business kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Quello Internet Business of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door Quello Internet Business of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan Quello Internet Business.

Quello Internet Business zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van clientèle of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door Quello Internet Business aan de klant.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Quello Internet Business kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Quello Internet Business is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van Quello Internet Business.

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan Quello Internet Business niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de Quello Internet Business servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van Quello Internet Business zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schriftelijk bereiken.

Naar pagina index

ARTIKEL 7 BETALING

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden op de bankrekening van Quello Internet Business zonder kosten voor Quello Internet Business.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 Euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Quello Internet Business zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Quello Internet Business nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Quello Internet Business behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. Quello Internet Business kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Quello Internet Business eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal Quello Internet Business een gedetailleerd overzicht opmaken om de uurprestaties te motiveren.

Naar pagina index

ARTIKEL 8 DEFINITIE UNMETERED TRAFFIC WEBHOSTING

Unmetered traffic is enkel van toepassing indien het dataverkeer binnen aanvaardbare limieten blijft.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rechtvaardig deel van de beschikbare hoeveelheid dataverkeer krijgt zijn sites met volgende inhoud niet toegestaan op accounts met Unmetered traffic:

  • Websites die downloads aanbieden met onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende bestandsextenties : exe, zip, tar, gz, mp3 waarbij de aangeboden downloads het hoofddoel van de website vormen.
  • Websites die downloads aanbieden waarbij meer dan 10% van het maandelijkse dataverkeer bestaat uit aangeboden downloads.
  • Websites met bestanden die als doel hebben geladen te worden op andere websites zoals, maar niet uitsluitend, banners, graphics of cgi-scripts.
  • Websites die door de werking van, maar niet uitsluitend door, de gebruikte php of cgi-scripts, meer dan hun rechtvaardige deel van de beschikbare CPU tijd, het beschikbare geheugen, of de totale bandbreedte per server in beslag nemen.
  • Adult sites.

Quello Internet Business behoud zich het recht te oordelen wat binnen aanvaardbare limieten valt.

Wanneer zou blijken dat een site niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de eigenaar van de site een uitnodiging krijgen de account te upgraden.

Naar pagina index

ARTIKEL 9 OVERMACHT

De klant zal Quello Internet Business niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Quello Internet Business en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastructuur.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Quello Internet Business steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Quello Internet Business in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is

Quello Internet Business behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Naar pagina index

ARTIKEL 10 BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarde en op alle overeenkomsten tussen Quello Internet Business en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Quello Internet Business en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

Quello Internet Business behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Quello Internet Business. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Naar pagina index